Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

 

Učenec obvezno izbere  DVE URI pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Odločitev je dokončna, opustitev ene ure pouka do konca šolskega leta ni možna.

 

Izbirni predmeti so eno, dve ali triletni. Vsako leto lahko učenec zamenja izbirni predmet,   enoletni predmet lahko obiskuje samo enkrat. 

 

Obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in so vpisani v spričevalo. Poleg tega lahko učenec 7., 8. in 9. razreda izbere nemščino  tudi kot neobvezni izbirni predmet. Vendar mora poleg tega izbrati še dva obvezna izbirna predmeta.

 

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

 

Starši  priložijo pisno vlogo, v kateri  navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno uro tedensko.

 

V juniju ob vpisu v novo šolsko leto na glasbeni šoli pa učenec prinese še POTRDILO O VPISU. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujete vlogo najkasneje do 31. avgusta. Kdor ne prinese potrdila, ima v mesecu septembru omejeno možnost izbire predmetov. Lahko se vpiše samo v tiste skupine, kjer je še prostor.

 

Izbirne predmete učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere glede na njihov interes in ponudbo. Skupine za izbirne predmete se oblikujejo glede na normative.

POSTOPEK IZBIRE IZBIRNIH PREDMETOV

 

 V tem šolskem letu bomo postopek izbire za izbirne predmete  izvedli preko spleta. Starši boste  po

e – pošti prejeli podrobnejša navodila za prijavo in navodila za izbiro izbirnih predmetov, ki učence najbolj zanimajo ter izbiro rezervnih predmetov, v kolikor za posamezni predmet ne bo dovolj zainteresiranih učencev, ga ne bomo izvajali.

 

 Opise izbirnih predmetov za posamezni razred najdete na spletni strani šole pod zavihkom  za učence/ izbirni predmeti. Prijava bo odprta do ponedeljka, 11.4.2022.

 

 

Datum: 4. 4. 2022                                                                                         Ravnateljica:

                                                                                                                      Sabina Erjavec

Related Images:

Dostopnost