Skoči na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

Naziv zavoda
Osnovna šola Vavta vas
Vavta vas 1
8351 Straža

telefon: 07 / 3084524

elektronski naslov: os.vavta-vas@guest.arnes.si ali os.vavta-vas@os-vavta-vas.si

Odgovorna uradna oseba
Sabina Erjavec
e- pošta: sabina.erjavec@-vavta-vas.si

Datum prve objave kataloga
16. 9. 2009

Datum zadnje objave
18. 04. 2024

Katalog je dostopen na
spletnem naslovu: https://www.os-vavta-vas.si/

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI ZAVOD RAZPOLAGA

 

2.a. PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA

 

Opis delovnega področja zavoda
– predšolska vzgoja
– osnovnošolsko izobraževanje

Enota zavoda
Vrtec Krkine lučke pri OŠ Vavta vas; Vavta vas 1; 8351  Straža
DE Vrtca Krkine lučke; Stara cesta 15; 8351 Straža
DE Vrtca Krkine lučke; Ulica talcev 17; 8351 Straža

Šolski okoliš
Dol. Mraševo, Drganja sela, Jurka vas, Loke, Potok, Prapreče pri Straži, Rumanja vas, Straža, Vavta vas, Podgora in Zalog

Organigram zavoda

 

2.b. KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE OZIROMA OSEB, PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Pristojni osebi
– ravnateljica: Sabina Erjavec
– tajnik VIZ IV: Marija Breznik

 

2.c. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA (PREKO DRŽAVNEGA, LOKALNEGA OZIROMA EVROPSKEGA REGISTRA PREDPISOV)

 

Notranji predpisi
Vzgojni načrt
Pravila šolskega reda
Hišni red
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
Pravilnik o delovanju šolskega sklada
Požarni red s požarnim načrtom
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v OŠ Vavta vas
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Pravilnik o vodenju evidenc o izrabi delovnega časa v OŠ Vavta vas
Pravilnik o računovodstvu

Državni predpisi
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas
Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o osnovni šoli
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli
Zakon o vrtcih
Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Zakon o javnih naročilih
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
Zakon o knjižničarstvu
Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o publikaciji v OŠ
Pravilnik o publikaciji vrtca 
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v osnovni šoli
Pravilnik o spremembi pravilnika o financiranju šole v naravi
Zakon o računovodstvu

Državni register predpisov
Ministrstvo za izobraževanje in šport: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje/
Uradni list https://www.uradni-list.si/

Druge povezave na državne registre
Občina Straža: https://www.obcina-straza.si/

Zavod Republike Slovenije za šolstvo: https://www.zrss.si
Državni izpitni center: https://www.ric.si/

EU portal: https://european-union.europa.eu/index_sl

Predpisi EU: GDPR

 

2.d. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

Publikacija osnovne šole
Publikacija vrtca
Letni delovni načrt šole/ vrtca
Poročilo o realizaciji LDN šole/ vrtca

 

2.e. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

Postopek za vpis v vrtec
Postopek za vpis v prvi razred
Napredovanje delavcev v plačilne razrede
Napredovanje strokovnih delavcev v nazive
Imenovanje ravnatelja
Sprejem Letnega poročila
Sprejem Poročila o realizaciji LDN
Sprejem Poslovnega poročila

 

2.f. SEZNAM JAVNIH EVIDENC. S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

Evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

2.g. SEZNAM DRUGIH INFORMACIJSKIH ZBIRK PODATKOV:

/

 

2.h. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZ. SEZNAM POSAMEZNIH DOKUMENTOV

– Šolski koledar
– Urniki
– LDN
– Publikacija

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Večina informacij je dostopna prek spleta https://www.os-vavta-vas.si/ ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne v delovne času na sedežu šole, po predhodni najavi osebe, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Šolska prehrana – jedilniki
Urniki oddelkov
Šolski koledar
LDN

 

Related Images:

Dostopnost