V tem šolskem letu jo bosta vodili Polonca Keglovič in Katarina K. Ulčnik. Sestala se bo najmanj trikrat letno.

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v Skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v Skupnost učencev šole. Skupnost učencev izvoli svoje predstavnike v šolski parlament.

Na uvodnem sestanku se bo izvolil predsednik Skupnosti učencev.

Skupnost učencev šole bo v šolskem letu 2015/16 opravljala naslednje naloge:

  • zbirala pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dni dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
  • spremljala uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjala ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
  • pomagala pri organizaciji šolskih prireditev,
  • načrtovala in organizirala skupne akcije (jesenska in spomladanska zbiralna akcija papirja, druge zbiralne in solidarnostne akcije ipd.),
  • predlagala izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodelovala pri uresničitvi idej,
  • oblikovala predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
  • pomagala učencem iz socialno šibkejših družin,
  • opravljala druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.