V tem šolskem letu bosta skupnost učencev vodili Petra Kukman in Marija Hlastan. Sestala se bo najmanj trikrat letno.

 

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Skupnost učencev izvoli svoje predstavnike v šolski parlament.

 

Na uvodnem sestanku se bo izvolil predsednik skupnosti učencev.

 

Skupnost učencev šole bo v šolskem letu 2021/22 opravljala naslednje naloge: 

  • pomagala pri organizaciji šolskih prireditev,
  • načrtovala in organizirala skupne akcije (jesenska in spomladanska zbiralna akcija papirja, druge zbiralne in solidarnostne akcije ipd.), 
  • predlagala izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodelovala pri uresničitvi idej, 
  • pomagala učencem, ki potrebujejo pomoč pri domačih nalogah (organizacija medvrstniške pomoči),
  • oblikovala predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
  • pomagala pri izdelavi raznih dekoracij in okrasitev v šoli, ob prireditvah,
  • pomagala učencem iz socialno šibkejših družin in
  • opravljala druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.